Konuk Yazar
Konuk Yazar

Muhalefet

12-08-2021 10:49

Memleketimizin şu anki hâl ve şartlarında muhalefet ne kadar suçlanabilir? Umûmen yapılan 'muhalefetin basîretsizliği, yetersizliği yüzünden Ak Parti bu kadar kuvvetli ve senelerdir iktidarda' yorumu hakîkaten mâkûl mü? İşte bu metinde bu sual hakkındaki kanaatimi paylaşacağım, buyurun...

Bunun müsebbibi bizzat hükümettir, yâni takdir edersiniz ki, işi yapan işin tabii olarak, bizâtihî sorumlusudur. Diğer âmiller ise ancak 2. kadamede mühim sayılabilir. Muhalefete eleştiriniz ise umûmî ve teorik manâda yerinde olabilir fakat bir memleket insanlardan, binâenâleyh ve bilhassâ da muhtelif müessese, teşekkül ve teşkilâtlar, o memleketin içinden çıkıp intişâ eden insanlardan kâimdir. Yâni bir memleketin hâzînesi, silahı, cephânesi, muhafızı, hûlâsâ olarak nüvesi 'insan' dır.

Bizim vatanımız içinde bu hususun esas olması hasebiyle; asker neyse polis o, muallim neyse talebe o, işveren neyse amele o, imam neyse cemaat o, köylü neyse çiftçi o, akademisyen neyse üniversite o, mêmur neyse bürokratı o, siyâsetçisi neyse hükümeti o, oy veren neyse oy alan o, kadını neyse erkeği o, ebeveyn neyse evlât o, aile neyse fert o, okur neyse yazarı ve gazetesi o, savcı neyse hâkimi o, mahkemesi neyse hukuku o, sağcısı neyse solcusu o, Kürdü ne ise Türkü o, sanatkârı neyse sanatı o, Alevîsi neyse Sünnîsi o, Karadenizlisi neyse Egelisi o, vatandaş neyse meclisi o, kısaca millet neyse devlet odur! Bu kısımı istediğiniz gibi uzatınız, işin esâsı budur. Yâni, şu yukarıda paylaşıp,  sitem ettiğiniz manzaradır.

Tabii bir memlekette vasatın çok üstünde veyâhut altında fertler, zümreler, müesseseler, teşkilatlar mevcut olabilir. Şu anki hâlde şikâyetimiz, bizi bu vahim durumdan halâs ve iflâh edecek, müspet ve faydalı, faal hâldeki 'mümtaz' fert, zümre ve müesseselerin nâmevcut, bu gâyede olması lâzım gelenlerin ise faal veyâhut kâfi gelmemesidir. Bir memleketin inkişâf ve hürriyeti ancak böyle terekküb eder. Ki bizde buna tekabül eden, artık eskisine nazaran zayıf durumda kalan, bırakılan bu 'mümtaz' zümre, 'Ordu' ve onun 'Subay'larıdır. Burada kastım 'darbe' veyâhut Ordu'nun o çok büyütülen 'vesâyet'i değildir. Asıl olarak mâziden gelen vâzife, irşad, tâlim ve terbiye, kısaca bütün bir mevcûdiyet ve devlete temel teşkil eden an'anesidir. Ama takdir edersiniz ki bir tek fert, zümre veyâ teşekkül ile bir ülke tam manâsıyla hürriyet ve refâha kavuşamaz. Belki bir müddet ilerleme hâsıl olur, (bizde bu devre asıl olarak işgâlden kurtulup, Cumhuriyeti ihdâs edip, devrimleri tatbik ettiğimiz 10-15 senelik dönemdir) fakat milletin ve devletin nüvesi olan her bir fert, yada cemiyet içinde kâfi sayıda, kuvvet ve teçhizattaki (kastım bu şahısların, yerine göre tâlim, terbiye, iktîsâdî, sosyal meziyet ve vaziyetleridir) vatandaş kitlesi, ihtiyâren bu gâyede azim ve kararlılıkla müşterek mesâi harcamadıkları taktirde istenilen bu hedeflere nail olunamaz. Hele hele de cebren ve sivil olmayan bir takım usüllerle...

Hülâsâ, 'Demokrasi' ve 'Demokratik Rejim'in tahakkuku, onlarca mümtaz ve an'ane sâhibi müesseseye, binlerce sivil teşekküle ve tabii bu uğurda mütemâdiyen ilerleme arzusunda bulunan ve ilerlemekte olan milyonlarca vatandaşın, yâni her etnisite, zümre, din,  dilden mürekkep insanın azmi ve irâdesine borçludur. Ve daha evvel dediğim gibi her bir müessese, zümre, şahsiyet birbirinden tamâmen müstakil değildir, olamaz.

Misâl, 40 kişilik bir sınıfta not ortalaması 10 üzerinden 6 ise, 9 alan azınlıkla 3 alan azınlıkta bu minvâlde pek göze batmaz bu hâlin çâresi bulunabilir. Fakat Türkiye gibi bir sınıfta, yâni neredeyse herkesin 10 üzerinden 2 veya 3 aldığı bir yerde bir kişinin 8 veya 9 alması maalesef basit bir hâdise değildir ve tâdil veyâhut tâmiri pek müşkül ve meşakkatlidir.

Medya ortada, polis ve ordunun hâli belli, üniversiteler ve maarif mâlumunuz, bürokrasi ve memurların durumu bâriz, entelijansiya yok denecek kadar az, ekonominin vaziyeti âşikâr, adâlet ve hukuktan bahsetmeyeceğim... Daha onlarca sayabilirim fakat teşhis değişmeyecek; halkın ekseriyeti, hattâ belki kâhir ekseriyeti 'Demokrasi' istemiyor ve talep etmiyor, hattâ ve hattâ şu hâlde, son yıllara kadar kırık dökük getirdiğimiz ve taşıdığımız yarı veyâ güdümlü demokrasimizi muhafaza etme arzu ve irâdemiz bile şüphe götürür... Daha da beteri, maalesef demokrasi nedir, ne değildir gibi bir sualin az çok belli, müşterek bir beyânı yok, olsa bile bu sâdece beyânatta mevcut, fiiliyatta değil.

Bu imkân ve şerâitte muhalefeti ve hatta hükümeti bu kadar suçlamak esâsen tabiyatı icâbı mânidar. Zira hükûmet ne kadar işinde mâhir ise muhalefette o kadar... İstisnâlar (ki burada yinede işini layıkıyla her meslek ve zümreden iyi niyetli bir azınlığı ayrı tutuyorum) kâideyi bozmaz. Bizlerin(daha doğrusu sizlerin) muhalefete eleştirimiz yersiz ve tatbikatta neredeyse tamâmen boşlukta bir sadâ gibi yankılanan talihsiz bir vecîzeden ibâret. Her birimiz bu memleketin bir neferiyiz ve bu vâziyet hepimizin eseridir. Siz ise suçluyu başka yerde arıyorsunuz ve sorunun asıl yerini ıska geçiyorsunuz. Mevzû muhalefet değil, ya da hükümet, ya da devlet, asıl mevzu bu milleti vücûda getiren her ferdin, hemde her ferd-i milletin, kendi seciye noksanlığının sorunudur!

Herkes elinden geleni ancak kendi kâbiliyeti ve hâsıl olan şartlar dairesinde tatbik şansı bulur, bu şartlar ve meziyetlerlerine göre muhalefet elinden geleni yapıyor.

Atatürk'ün de dediği gibi,

- Her millet icraatına tahammül ettiği hükümetin mesuliyetine ortaktır.


Alka Aydoğdu

Konuk Yazar

Konuk Yazar

DİĞER YAZILARI Bir Kereden Bir Şey Olmaz | II 13-10-2021 12:33 Bir Kereden Bir Şey Olmaz | I 11-10-2021 11:29 Muhalefet 12-08-2021 10:49 Piston Aşağı mı İndi? 03-08-2021 22:55 Vahşice Katledilmiş Küçücük Bedenler: EOKA Tarafından Öldürülen Kıbrıslı Türk Çocuklar 31-05-2021 09:55 Değişmeyen Başlık: Onlar Kalabalık, Biz Yükseğiz 19-05-2021 11:17 Ülkücülerin 'Ablası', Ülkücülerin 'Şahikası' 10-05-2021 11:15 1915 Ermeni Meselesi; Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu 27-04-2021 10:11 Kayıp Sadece 128 Milyar Dolar Mı? 16-04-2021 11:21 Dünya Finans Sistemi ve Merkez Bankası: Arkasındaki Pek Bilinmeyen Gerçekler 29-03-2021 09:21 Tarih Türkeş'i Haklı Çıkardı 16-03-2021 22:51 Indie Oyun Sektörü: Bekleyeni Olmayan Bir Avuç Geliştiricinin Hikayesi 05-03-2021 12:32 “Anadolu İrfanı’na” Aykırı Bir Anadolu Türk Ozanı: Karacaoğlan 19-02-2021 10:55 Zeki Velidi Togan Hoca’nın Eğitim Disiplini Ve Hatıralarım 07-02-2021 09:21 Putin’in Tahtını Sallayan Liberal Milliyetçi: Navalny 31-01-2021 11:34 Turan: Asla Olmayacak Olanda Diretmek 08-01-2021 10:41 FPS Oyunlarının Tarihi Gelişimi 04-01-2021 11:10 Hakkı Öznur'un Kitaplarından İntihal Yapan Yapana 22-12-2020 10:00 Şiiri Kim Öldürdü? 12-12-2020 13:52 Kürdistan Kavramının Günümüzde Olmayan Karşılığı 17-11-2020 09:48 Cumhuriyet Halk Partililerin Amerikan Seçimleri ile İmtihanı 06-11-2020 10:07 Bir Algı Aracı Olarak YPJ İllüzyonu 05-10-2020 13:44 Küresel Dünya Küresel Life 28-09-2020 11:26 Yurttaşlık Üzerine Kısa Bir Deneme 26-09-2020 10:51 Medeniyet Dili Olarak Türkçe ve Hasan Tahsin 18-09-2020 12:37 Bölüneni Börü Yer mi? - Milliyetçi Ayrışma 17-09-2020 10:15 Kızılelma Gömleği X AKP 11-09-2020 10:16 Ölüm Cezasına Dair 03-09-2020 09:13 Doğu Türkistan Milli Davamız mıdır 01-08-2020 21:01 Hoşnutsuz İnsanlar Ülkesinde 01-08-2020 20:46 Atatürk'ün 9. Ordu Müfettişi Olarak Görevlendirilmesi 25-07-2020 20:05 Türkiye’de Kadının Yaşama Hakkı 21-07-2020 22:05 Libya'dan Eli Boş Dönmeyelim? 28-06-2020 20:20 Kant’ın Siyasetine Dair 14-06-2020 20:44 Türk Milliyetçilerinin Günahları 03-06-2020 21:19 Din, Kamu Hizmeti Olmalı Mıdır? Bir Din Kamu Hizmeti Olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Tartışması ve Fransız Laikliği Örneği 19-05-2020 19:31 Türkiye’de Sivil Toplum ve AB Üyelik Süreci 18-05-2020 20:46 Bir Siyasal Araç Olarak Serseri Aşık Liseli 16-05-2020 20:20 Lider Ne Diyorsa Doğrudur 05-05-2020 20:27 Bir Kısır Tartışma: Türk Milliyetçiliği mi, Türk-İslam Milliyetçiliği mi? 03-05-2020 21:21 Doktor Rıza Nur Hakkında Birkaç Soru ve Cevap 01-05-2020 21:14 Sahi, Devlet Neydi? 21-04-2020 20:31 Platonik Düşüncenin Ana Hatları 18-04-2020 21:17 Kızıl Hegemonyanın Kanlı Propagandası 17-04-2020 20:31 Çin Gerçekten Virüsü Yendi mi? 10-04-2020 21:00 Eski Türklerde Yada Taşı ve Genel Bilgilendirme 14-04-2020 20:50 Böyük Türk Mücahidi: Başbuğ Alparslan Türkeş 04-04-2020 21:02 Firdevsi ve Nevaî Üzerinden Hedefe İlerleme 31-03-2020 20:26 Bir AKP Masalı 04-03-2020 20:19 Bir Kutsala Dokunmak: Nevzat Kösoğlu'na Dair 03-02-2020 19:59 Kime Hitap Eder Bu Hutbeler 24-11-2019 19:48 İntihar Mı İsyan Mı 15-11-2019 18:11 Türk Genel Devriminin Kısa Bir Deyimi 29-10-2019 17:27