izmir escort instagram takipçi satın al izmir escort antalya escort bursa escort porno izle izmir escort antalya escort takipçi satın al instagram takipçi satın al instagram takipçi kasma
Giriş Tarihi : 18-12-2019 20:15

Dünden Bugüne Kimlikçi Siyaset Üzerine Düşünceler

Her lafın başında sonunda, her konuda olur olmaz etnik kimlikleri sıralamak bölücülüğe verilmiş rüşveti kelamdır

Her lafın başında sonunda, her konuda olur olmaz etnik kimlikleri sıralamak bölücülüğe verilmiş rüşveti kelamdır. Milleti parçalayıp azınlıklar yaratmayı amaçlayan çağdaş ırkçılığın cilalanmış biçimidir, kimlik siyaseti. Neden mi? Bu dil; birey/yurttaş ve kimliksiz/yansız kamusal alan üzerine kurulmuş, tek tek insanların hukuki ve siyasi eşitliğini temel olarak kabul etmiş bir devletin yani yurttaşlar Cumhuriyetinin çözülüşünü hızlandırır. Çocukluk yıllarını hatırlıyorum; rahmetli dedem sufi meşrep dindar bir insandı fakat ne çocuklarına ne de başka bir insana "ibadet baskısı" anlamına gelecek bir söz sarf ettiğini duymadım. Köyümüzün büyükleri siyasetçileri ve devlet adamlarını değerlendirirken en sevmedikleri hakkında bile hakaretamiz bir laf etmez, edenlere de engel olurlardı: "Hepsinin memlekete hizmeti vardır". İnsanlar birbirlerinin namazını niyazını, dinini diyanetini gözetlemez, mezhep ve ırk/etnisite muhabbeti yapmayı ayıp sayarlardı. Bu tip değerlendirmeler yapanlara da; "Orasını geç gözüm insan evladı mı, adam mı" diye mukabele ederlerdi. Uzun asırlardan süzülüp gelen daha çok kapalı yaşamaktan kaynaklı ön yargılar elbette vardı fakat insanlar günlük yaşamlarında, sosyal/kamusal alanda bunları dillendirmeyi ayıp sayan bir yaşam pratiğini de edinmişlerdi. Özünde kadim Türk irfanının kavramları ile kendini dışa vuran bu durum özde yerleşmeye başlayan Cumhuriyetçi ahlakın Türk köyündeki yansımasıydı: Devletimiz nasıl ki memuriyete alım ve kamusal hak ve ödevlerin ifâsında insanların ne olduğuna bakmıyorsa, vatandaş da günlük yaşamında kimin ne olduğu ile ilgili değildi. Devletin ölçütü "yurttaş", toplumun ölçütü "insanlık"tı. Her iki düzlemde de bu çizgide ilerlemek yani "fazilet" rejimi olan cumhuriyetin erdemli vatandaşları olmak; pratiğin tüm engellerine rağmen tek bir millet/ulus olma şuurunu besliyordu. Nihayetinde bu yolun sonunda herkes için genel iyilik olduğu inancı paylaşılmaktaydı. "Asri olan" değerli ve iyi idi. Maniler bile; "Dumansız baca/Kaynanasız koca/Asri pencere/Düdüklü tencere" şeklinde kadınların dillerinde yeni hayata özlemin ifadesine dönüşmüştü. 1960 Anayasası: Dönüm Noktası 1960 Anayasasının yürürlüğe girmesinin ardından iki kutuplu dünyada soğuk savaşın tırmanışa geçmesine paralel olarak o zamana kadar yer altında örgütlenmiş Marksist/Leninist/Komünist/Sosyalist (kısaca radikal sol diyelim) ve İslamcı/Şeriatçı/Tarikatçı hareketler (kısaca siyasal İslam diyelim) yer üstüne çıkıp legal kurumsal yapılarını oluşturup çalışmaya başladılar. Cumhuriyetle hesaplaşmak için; onun getirdiği vatandaşlık anlayışına, eşitlik hukukuna ve gösterdiği  modernleşme hedefine cephe alamayan radikal sol; mücadelesini cumhuriyetin üzerine kurulu olduğu "Türk Milleti"/Ulus Devlet ilkesine yöneltmiştir: “Türkiye’de tek bir ulus yoktur. Türkiye halkları vardır ve Kurtuluş Savaşı da Türk Ulusunun değil Türkiye halklarının ortak hareketidir ve Cumhuriyet kurulurken Türkler diğerlerini dışlamış ve asimilasyoncu bir siyasete yönelmiştir". Siyasal İslamcılığın Cumhuriyet değerlendirmesi de farklı değildir. İslamcılara göre de; "İstiklal Harbimiz ümmetin gayret ve cesareti ile kazanılmış fakat daha sonra Mustafa Kemal ve arkadaşları memleketin yüzünü batıya çevirerek içeride de sadece Türk ırkına dayalı bir yapıya gitmişler ve bu baskı düzeni böyle kurulmuştur. İslam'da kavmiyetçilik haramdır milliyetçilik de kavmiyetçiliktir, ırkçılıktır; insanı dinden çıkarır. Ve üstelik sen Türk'üm dersen o da Kürt'üm der". Tüm bu ideolojik kurguların temelinde belki de sahip olunan eşitliğin fazla gelmesi vardır: Kurumsallaşmış ayrımcılıkların olduğu ülkelerde (tipik örnek ABD) eşitlenme mücadelesi gelişir. BİZ ZATEN EŞİT OLDUĞUMUZ İÇİN İMTİYAZ/AYRICALIK talepleri ortaya çıkıyor. Türk milletinin etnik çekirdeği olan geniş Türkmen kitlede sivil ayrımcılık kültürü olmadığı için onların deyimi ile "Türk dilli halk" kimseyi ırkçı nefretle dışlamadan çok kolay bir şekilde sosyal bünyeye kabul ettiği için olmalı ki; kabul edilenler bir süre sonra bu insancıllığı galiba bir tür "ahmaklık" olarak görüyor ve kahvehane tabiriyle ifade etmek gerekirse ana kitlenin tepesine binmeye kalkıyor. Türkiye'de insanların kabul görme sorunu olmadığından değişik kültürel gruplar ulusal kültüre gönüllü ve kendiliğinden, kolayca eklemleniyorlar. Kökeni ve inancı ne olursa olsun sonuçta bu ülkede sivil ayrımcılık kültürü ya da kristalize olmuş sivil nefret olmadığı için yaşamın günlük pratiğinde ABD ve diğer batı toplumlarında tarihte görülen ve bugün de dünyanın bir çok yerinde hala var olabilen sivil gettolaşma da yoktur. Hayatı insanların kimliklerine göre ayrıştırmak ve insanları o ayrışmış alanlarda yaşamaya mahkum etmek bize yabancıdır. Günümüzde "Kolektif Haklar" diye tanımlanan haklar kategorisi; özellikle azınlık yaratmak ve grupları ulusun bir parçası olmaktan çıkarıp kimlik endüstrisinin profesyonellerinin geçim kaynağı olmaktan öteye gitmeyecek bir kadere mahkum etmenin adıdır. İnsanlar; yaşamlarını "kimlik " diye daha çok kendi dünyalarının dışındaki kişi ya da gruplar tarafından tanımlanan/politize edilen, doğuştan getirdikleri özelliklerin sınırları içinde yaşamaya zorlanamazlar. Fransız Devriminin insanlığa armağanı olan siyasi ULUS, insanların eşit bireyler olarak yararlandıkları özgür ve evrensel bir zemini sunuyor aslında. Post modernizm cilası ile cilalanmış kimlikçi (etnik,dinsel,cinsel vesaire...) anlayış ise tam tersine yeni bir parçalı düzen/yeni bir ortaçağ inşa etmenin derdinde. Ülkemizde sürekli olarak tedavülde tutulan bu kimlikçi söylemi tahlil için medyanın günlük haber dilini çözümlediğimizde nasıl bir ikiyüzlülük  ya da zihinsel karmaşanın yaşandığını görüyoruz: Hiç unutmuyorum ŞARLİ HEBDO saldırısını yapan teröristler için Fransız Cumhurbaşkanının "İKİ FRANSIZ TERÖRİST" ifadesini kullanması Türk medyasında "insanların kökenine vurgu yapmadığı için" övülmüş ve "Fransa'nın ne kadar uygar bir yaklaşım sergilediğine" örnek olarak gösterilmişti. Oysa aynı kişiler, aynı Fransız Cumhurbaşkanı Türkiye'de konuşsa tartışmasız bir şekilde "etnik inkarcılıkla" suçlayacak olan kişilerdi. Fransa Cumhurbaşkanı Fransız anayasasında tanımlanan ULUS/Millet tanımına uygun bir tanım yapmıştı. Doğru olan buydu. Teröristlerin Cezayir asıllı olması bir şey ifade etmiyordu çünkü onlar Fransız vatandaşı olarak Fransız olmuşlardı ve etnik bir Fransız'dan farkları yoktu. Milletin çağdaş ve evrensel kullanımı budur: Arap kökenli Fransız, Türk/Ermeni/Alman/Bröton kökenli Fransız..." tabirleri hiçbir yadırganma ile karşılanmaz, doğrusu da budur. Gelin görün ki; 1876 Anayasasından beri temelde aynı millet tanımı ile bugüne gelmiş ve sınırları içinde tüm  vatandaşlarını Türk milli kimliğinde eşitlemiş Türkiye Cumhuriyeti söz konusu olunca "Kürt kökenli Türk, Çerkez kökenli/Arap/Laz kökenli Türk" ifadeleri hemen "İNKARCILIK ve ASİMİLASYONCULUK" olarak mahkum edilir. Bu kimlikçi/azınlıkçı zihniyete göre Türk sadece Türkmen olandır. Yani anadili Türkçe olandır. Hemen ardından eklerler; öyleyse "grup haklarını istiyoruz egemenliği paylaşalım". Kimse de demiyor ki; kardeşim egemenlik tarihsel sürecin sonucudur ve biz nasıl aldıysak sen de ancak öyle alabilirsin ancak! Egemenliğin fiyatı her yerde bellidir ve ödeme aracı kılıçtır. "Beni asimile ettin, dilimi yasakladın" cümlesi o kadar dillere pelesenk edildi ki; artık bir çoğumuz matematiksel aksiyom muamelesi yapar olduk: 1- İmparatorlukların yıkılmasından sonra kurulan ulus devletlerde ulusal birliği inşa etmek için ulusal dilin dışındaki dillerin yasaklanması  evrensel bir olgudur. 1970'e kadar Fransa'da yasaktı yerel diller, daha sonra da “anadil öğrenimi” hakkını verdiler, “anadilde eğitim hakkı” ayrılıkçıların uydurduğu bir propaganda siyasetidir ve hiçbir çağdaş ülkede temel kural olarak uygulanmaz. Ancak azınlık kabul edilen grupların bu hakları vardır. Türkiye'de ise bu taleplerde bulunanlar "farklı ama eşit" gibi ancak bir şiirde mısra olarak kullanılabilecek, nereye çeksen oraya gidecek lafların dışında bir şey söylemiyorlar. Azınlık mı olmak istiyorsunuz; hayır! Öyleyse ne?... 2-Ayrıca sürekli olarak vurgu, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna yapılmaktadır: "Cumhuriyetin kuruluşu ile başlayan asimilasyon süreci..." "Yalancının..." diye şöyle bir sunturlu sallayası geliyor insanın ama bu yazının ölçülerine gitmez: OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİNDE TÜRKÇE RESMİ DİL OLDUĞU GİBİ EĞİTİM DİLİ İDİ. İsteyen 1876 Anayasasına baksın. Hiçbir grubun dili ile anadil eğitimi ya da resmi eğitim filan yapılmazdı. Bu gerçeği gizleyen kimlikçi söylem, asıl amacın cumhuriyeti mahkum etmek olduğunu ortaya koyuyor. Osmanlı ile Cumhuriyet; formatları farklı (İmparatorluk ve Ulus Devlet) fakat renkleri aynı (TÜRK) yani aynı milli kimliğin iki devleti idi. Kendinizi bu yalanlarla kandırdığınızı düşünmüyorum ama bizleri de kandıramayacağınızı bilmelisiniz. 3- Türkiye'de "anadilimiz" (doğrusu annedilidir. Ana(temel)dil resmi dildir) diye ortaya sürülen taleplerin çoğunun temelinde; milli kimliği parçalamak isteyen çevrelerin teşviklerinin olduğunu, ülkemizdeki Türkmen ana kitlenin dışındaki diğer kültürel grupların Türk milletinin gönüllü olarak ayrışmaz bir unsuru haline geldiğini gördük. En somut göstergesi; yıllardır anadil öğrenimi tercihe dayalı ders olarak MEB'in müfredatına dahildir, kaç kişi seçti? "Kürtçe yasağı kalksın" diye kıyamet kopuyordu. Doksanlardan iki binlere dil kursları açıldı, kaç kişi gitti? Neden konuşulan annedillerini eğitim dili haline getirmeye yönelik bir toplumsal talep yok? Cevabı belli çünkü kimse bu ülkede sivil ayrımcılığa maruz kalmadı. Bu ülkede kimlerin azınlık olduğu bellidir. Onlar bile pratikte kültürel olarak ulusa entegre olmuşlardır. Şimdi adama sorarlar: DİLİMİZ YASAKLANDI DİYE KIYAMET KOPARIYORDUNUZ. ÖYLE ANLATIYORSUNUZ Kİ; SANKİ DİL YASAĞI DÖNEMİNDE KÜRTÇE KONUŞANIN DİLİNİ KESMİŞLER. GÜNDÜZLER DEVLETİNSE GECELER SANA AİTTİ, YATAĞA GİRMEDEN KAÇ TANE ŞİİR YAZDIN ANADİLİNDE? YASAĞA TEPKİ OLARAK YER ALTINDA NEDEN BİR EDEBİYAT DOĞMADI? Daha kestirmeden soralım: KÜRT BİR TOLSTOY çıkardınız da "T.C." idam mı etti? CEVABI BELLİ: ÇÜNKÜ TÜM BU YASAKLARA RAĞMEN SEN BU ÜLKEDE KAMUSAL HAKLARDAN YARARLANMA ve MAHRUMİYET NOKTASINDA HERKESLE EŞİTTİN. RESMİ VE SİVİL DÜZLEMDE AYRIMCILIĞA MARUZ KALMADIĞIN İÇİN KİMLİK ACISI ÇEKMEDİN! Bütün derdin, SURET-İ HAKTAN GÖRÜNEREK TERÖRE MAZERET ÜRETMEKTİ. ONUN İÇİN YALAN SÖYLÜYORSUN: Meselen, kesinlikle kimlik değil! Meselen; her türlü eşitliğinden yararlandığın bu ulusun birliğini parçalamak ve ayrı bir devlet kurmak. Ve o kadar zavallıca ki bu ayrılıkçı fitneyi örgütleyen terör ağası: "Devletimizi kurduktan sonra en az elli sene resmi dilimiz Türkçe olacak" demişti. Yaşama tarzınız, kimliğiniz ve dilinizle her şeyinizle Türksünüz, kökeniniz ne olursa olsun. Buna rağmen politik zorlama ile IRKSAL FARKLILIK üzerinden bir kimlik kurgusu geliştiriyorsunuz. Bunu da geliştiremiyorsunuz çünkü ırkçı yaklaşımın sonu aşiret kimlikleri ve kabilecilik bataklığına saplanıp kalmaktır. Vatandaş eşitliği (eşit vatandaşlık değil) üzerinde "muasır milletler seviyesinin üzerine çıkma" hedefi ile devletleşmiş olan Türk Milliyetçiliği bu insani ve uygar tavrından geri adım atmayacaktır. Üniter, milli, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyetini savunmaya devam edecektir. Sonuç yerine; yetki ve sorumluluk sahipleri, kamu gücünü kullananlar ağızlarını açtıklarında etnik kimlik, inanç ve mezhepleri sıralamaktan vazgeçmelidirler. Bu kimlikleri sahiplerine/bireylere/insanlara bırakmalıdırlar. Zira bu dil; bölücülüğü meşrulaştırmasının dışında toplumda sivil nefretin gelişmesine zemin hazırlıyor. Vatan topraklarının bölünmesine müsaade etmeyeceğimiz gibi Belçikalaşmaya da yol açmamalıyız. Bu ülkede kimse ne Valon ne de Flamandır... Twitter: @kurtbasfaruk
NELER SÖYLENDİ?
@

DİĞER YAZILARI Evde Sıkılırken İzlenecek Filmler, 3’ü Bir Arada-5 13-05-2020 23:57 Evde Sıkılırken İzlenecek Filmler, 3’ü Bir Arada 4 26-04-2020 21:02 Evde Sıkılırken İzlenecek Filmler, 3’ü Bir Arada 3 04-04-2020 22:38 Evde Sıkılırken İzlenecek Filmler, 3'ü Bir Arada 2 30-03-2020 00:07 Benim Gözümden Muhsin Yazıcıoğlu 25-03-2020 20:30 Evde Sıkılırken İzlenecek Filmler, 3'ü Bir Arada 25-03-2020 01:00 Nasıl Delirdik? 24-03-2020 23:08 ‘Cezayirli Macron’ ve Göçmenler Sorunu 10-03-2020 20:00 Şirket Ortaklığı Olan Bağ-Kurluların Kucağındaki Bomba 2019/9 Sayılı Genelge 23-02-2020 21:29 Çalışanlar Açısından AGİ Günlük Artışları Derde Derman Olur Mu 23-02-2020 20:41 Ortağı Olduğu Şirketten Sigortalılık İptali Emeklileri de Vuruyor 21-02-2020 21:32 Onuncu Işık: Çevrecilik 19-02-2020 20:45 Toplumsal Evrim ve Kapitalizmin Kâr Güdüsü 06-02-2020 20:15 Deneme Biçiminde Bir Üstopya: Dijital Hukuk 04-02-2020 20:27 "Celaliyim, Celalisin, Celali" 02-02-2020 20:13 Ankara'da Ünlü Heykeltıraş: Aslan Başpınar 02-02-2020 21:10 Ülkücü Kullanılmaz 30-01-2020 20:29 Türk Milliyetçiliği ve Anlamsız Tartışmalar 30-01-2020 20:00 Atatürk'ün Tarım Politikaları - Rize'de Çay Hasadı 30-01-2020 20:14 Ajan 29-01-2020 19:58 İbrahim Dülger'in Ardından -1- 28-01-2020 20:46 Elçibəydən Sonra 28-01-2020 20:17 Avrupa'daki Irkçılık 27-01-2020 19:59 Neden "Milliyetçi" Değilim 26-01-2020 21:02 Ankara'da Hocaların Hocası Sanatçı: Mustafa Ayaz 26-01-2020 20:55 Enver Altaylı Meselesi ve Türkeş Nosyonu 25-01-2020 20:25 Çar Putin Hükumeti Düşürdü 24-01-2020 19:53 Türk Milliyetçilerinin Pozitivizm ile İmtihanı 23-01-2020 19:58 İstanbulludan İntikam Projesi: Kanal İstanbul 20-01-2020 20:23 Ankara'da Bir Duayen Heykeltıraş Burhan Alkar 19-01-2020 20:01 Libya’nın Kalbi Moskova’da Attı 17-01-2020 19:59 Organize Toplum, Ekonomi ve Spor 16-01-2020 20:00 Dost Yüzün Gördükçe 15-01-2020 21:07 İranda baş verənlər kimlər üçünsə "yorğan davası", bizlər üçünsə, TÜRKÜN DAVASIDIR! 14-01-2020 20:34 "Türken Raus" Diyen Avrupalılardan Türkleri Ev Sahibi Kabul Eden Avrupalılara 13-01-2020 20:01 Bencilliği Nasıl Öğreneceğiz 15-01-2020 20:31 Başkent Ankara'da Yaşayan Sanatçılar 11-01-2020 20:15 Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliğindeki Sorunlar 10-01-2020 21:00 2019’da Putin Rusların Gönlünü Kazanamadı 10-01-2020 20:31 Bizden Ne Çok Şey Çaldılar 09-01-2020 20:57 Kılık Kıyafet Devrimi ve Cumhuriyetin Sınıfsız Toplum Ütopyası 09-01-2020 20:33 Bu İşin Sırrı Ne 09-01-2020 20:45 Şamanizmi Güncelleme Girişimi Olarak Burhanizm veya Ak Din 08-01-2020 20:53 Hariçten Gazel 08-01-2020 21:01 “Milliyetçiliğin Altın Çağı” 08-01-2020 15:58 Fars Şovnizminin İslam Maskası 06-01-2020 21:03 Avrupa'daki Türklerin Her Dönem Başının Belası: Dolandırılmak 06-01-2020 19:59 Bozkırın Ortasında Bir Vaha: Ankara 05-01-2020 20:28 Bir Yemekhane Meselesi 02-01-2020 20:30 Türk Devrimleri; Harf Devrimi ve Ölçüler Kanunu 02-01-2020 20:00 Millî Devletin Yerini Şirketler Mi Aldı 02-01-2020 15:51 Mum Eğer Yanmırsa Yaşamır Demek 01-01-2020 20:00 Tarih Fetişizmi yahut Meçhul Okuyucuya Mektup 31-12-2019 20:36 Game Of Thrones'un Esin Kaynağı: Güllerin Savaşı 29-12-2019 21:09 AOÇ ve Mustafa Kemal'in Tarım Politikaları 26-12-2019 19:59 Layiqli Vətəndaş Olmaq Üçün İnsan Olmaq Gərəkdir 25-12-2019 19:59 Avrupa'da Milliyetçilik Anlayışı 24-12-2019 20:34 Ankara Efeleri 22-12-2019 20:26 Braveheart'tan Doğu Türkistan'a 21-12-2019 19:47 Doğu Akdeniz’in ‘Kalpgâh’ı: Kıbrıs 21-12-2019 19:47 Kençliyü ya da Han Yağması ve Mustafa Kemal Ekonomisi 19-12-2019 20:21 Bir veya Üç Yüz Kişi 18-12-2019 21:14 Dünden Bugüne Kimlikçi Siyaset Üzerine Düşünceler 18-12-2019 20:15 Türk-Rus Dostluğu(!) 16-12-2019 21:23 Davadan Döneni Vurun 16-12-2019 20:25 Kadın Mücadelesi Üzerine 17-12-2019 20:34 Ankara Türküsü "Misket" 15-12-2019 20:17 Avrupa'da Türk Varlığının Dünden Bugüne Neleri Değişti 14-12-2019 20:56 Türk Mitolojisinde Ayaz Ata Yoktur 14-12-2019 20:04 İdeologiya 13-12-2019 20:16 Rusya’nın Çekmecedeki Tabancası: Wagner 13-12-2019 20:17 Ankara Ahi Cumhuriyeti 12-12-2019 20:10 Siyasal İslam Hücreleri 12-12-2019 19:57 Ne Halklar Ne de Ümmetiz: Türk Milletiyiz 11-12-2019 20:25 Pelinsular, Sümeyyeler, Düşünceler 10-12-2019 20:01 Derelerle Süslü Bir Ankara Olmalı 08-12-2019 20:42 Doğu Akdeniz’de Çekilen Şah: Türkiye-Libya Mutabakatı 07-12-2019 20:16 Diktaya Açlık 07-12-2019 19:56 Elektronik Doğrudan Demokrasi 05-12-2019 21:04 3 Aralık Dünya Engelliler günü imiş, Adamlığımızdaki Engeller Hariç... 05-12-2019 21:19 Şiirimize Ne Oldu 04-12-2019 19:59 Avrupa Eski Avrupa Değil 04-12-2019 19:58 Biz Kimik, Məclis Onun Məclisidir 03-12-2019 20:23 Kadim Bir Türk Şehri Harput 01-12-2019 21:00 Türkçe ile Felsefe Yapamazsınız 01-12-2019 19:57 İspanya: Sürprizlerin Sürpriz Olmadığı Memleket 29-11-2019 19:08 Türkiye Evrensel Değerlere Bigane Kalarak Yönetilemez 29-11-2019 19:17 Don Kişot ve Günümüzün Yandaş Zekası 28-11-2019 21:02 Yeni Nesil Milliyetçiler Vatanı Nasıl Seviyor 23-11-2019 18:11 Müslüman Kardeşler 19-11-2019 18:25 Milliyetçilik Bir Egemenlik Meselesidir 15-11-2019 17:59 Suriyeliler Sorunu: İnsanlıkla Öfke Arasında Muhalefet 10-11-2019 18:05 Atatürk Ezelî ve Ebedî Türk Dünyasının Sönmez Güneşi 09-11-2019 16:12 Gelecek Geliyor 07-11-2019 15:45 Sözde Ermeni Soykırımı 02-11-2019 20:09 Diriliş İçin Bir Milletin Ayağa Kalktığı Yerdir Sakarya 02-11-2019 20:24
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA