Haberler
Giriş Tarihi : 09-06-2021 23:59   Güncelleme : 09-06-2021 23:59

İcra ve İflas Kanunu'nda Değişiklik İçeren Kanun Teklifi Yasalaştı

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı.

İcra ve İflas Kanunu'nda Değişiklik İçeren Kanun Teklifi Yasalaştı

AKP'li vekillerin imzasını taşıyan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Yapılan düzenlemeye göre; iflas idare memurları, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan iflas idare memurları listesinden seçilecek. Bu yöntemle seçilen memurlardan birinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, birinin ise hukukçu olması zorunlu tutulacak.

Listeye kayıt için Adalet Bakanlığı'nın belirlediği kurumlardan alınacak eğitimin tamamlanmış olması şartı aranacak. Listede görevlendirilecek memur bulunmaması durumunda ise liste dışından görevlendirme yapılabilecek.

Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden veya bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği bilinen mal ve haklar ile bu mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmeler, bir bütün olarak satılacak. Satışta, işletmenin devamlılığı ve ekonomiye olan katkısı gözetilecek. Bu halde taşınmazın paraya çevrilmesi prosedürleri uygulanacak. Bir bütün olarak satış yapılamıyorsa mal ve haklar ayrı ayrı satılacak.

Rehinli bir malın konkordato projesi kapsamında işletme tarafından kullanılması öngörülmüyor veya kıymeti düşecek ya da muhafazası masraflı olacak ise satışına izin verilebilecek. Satış gelirinden rehinli alacaklıya rehin bedeli kadar ödeme aktarılacak.

Geçici ve kesin mühlet süresince devam eden sözleşmeler sebebiyle borçlanılan edimler, karşılıklı olarak yerine getirilecek.

Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin yapamayacak, kefil olamayacak ve ivazsız tasarruflarda bulunamayacak. Ayrıca, taşınmazını, işletmenin faaliyetinin devamı için önem arz eden taşınırını ve işletmenin devamlı tesisatını devredemeyecek ve takyit edemeyecek. Aksi takdirde yapılan işlemler hükümsüz olarak kabul edilecek. Mahkeme, bu işlemler hakkında vereceği kararın öncesinde komiserin görüşü ile alacaklılar kurulunun muvafakatini almak zorunda kalacak.

Konkordato süreci iflasla sonuçlandığı durumda, iflas kararını veren mahkeme tasfiyenin basit veya adi tasfiye usulüne göre yapılmasına ve gerektiğinde adi tasfiyenin komiserler tarafından yerine getirilmesine hükmedecek. Bu durumda, iflas idaresine ait görev ve yetkiler komiserler tarafından kullanılacak.

Kredi kurumları tarafından verilen krediler de dahil olmak üzere geçici mühlet kararının akabinde, komiserin izniyle akdedilmiş borçlar, adi konkordatoda, konkordato şartlarına tabi tutulmayacak, temerrüt halinde mühlet sırasında dahi icra takibine dahil edilebilecek ve rehinli alacaklardan hemen sonra, diğer bütün alacaklardan önce ödenecek.

İflas idare memurları listesi oluşturuluncaya kadar listeden görevlendirme usulü dikkate alınmaksızın iflas idare memuru göreve getirilebilecek. Bir kişinin eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada memur olarak görev alma yasağının takibi amacıyla görevlendirilen iflas idare memurları, icra mahkemesinin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesi bilirkişilik bölge kuruluna bildirilecek.

Harçlar Kanunu'ndaki düzenlemeyle yapı kullanma izin belgesi verilmesi sırasında yapı kullanma izni harcı ile cins tashihi harcı belediyeler tarafından bir seferde alınacak.

Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılan değişiklikle yapı kullanma izin belgesi düzenlenen tüm yapıların cins değişikliği işlemleri resen gerçekleştirilecek. Yapı kullanma izin belgesini düzenlemeye yetkili idare tarafından Mekansal Adres Kayıt Sistemi'ne yüklenerek elektronik ortamda kadastro müdürlüğüne gönderilen yapı kullanma izin belgesi ile yapı aplikasyon projesine göre kadastro müdürlüğünce tescil bildirimi yapılacak. Tapu müdürlüğüne gönderilen tescil bildirimi üzerine başkaca bir belge aranmaksızın cins değişikliği resen tescil edilecek. Cins değişikliği yapılmış taşınmaz kat irtifakı tesisli ise kat irtifakının tesciline ait resmi senede ve kat mülkiyetinin kurulmasındaki istem ve belgelere dayalı olarak başkaca bir belge aranmaksızın resen kat mülkiyetine dönüştürülecek.

Yapı kullanma izin belgesi düzenlenen tüm yapılarda, Mekansal Adres Kayıt Sistemi'ne yüklenemeyen yapı kullanma izin belgesi ile yapı aplikasyon projesinin yetkili idare tarafından elektronik ortamda kadastro müdürlüğüne gönderilmesi durumunda, cins değişikliğiyle ilgili hükümlere göre işleme tabi tutulacak.

Emlak Vergisi Kanunu'ndaki değişikliğe göre, tapu müdürlükleri, bina ve arazinin devir ve ferağında tapu ve kadastro harcının matrahında dikkate alınan emlak vergi değeri ile emlak vergisi borcunu ilgili belediyesi tarafından sağlanan sistem üzerinden elektronik ortamda sorgulayacak. Miras, mahkeme kararı, cebri icra, kamulaştırma halleri ile özel kanunlarda öngörülen diğer haller hariç emlak vergisi borcu bulunan bina ve arazinin devir ve ferağı yapılmayacak.

Tapu dairelerinin devir ve ferağ işlemini, ilgili belediyelere bildirebilmesi için elektronik altyapının hazırlanabilmesi amacıyla geçiş süreci tahmin ediliyor. Belediyeler bu konudaki elektronik altyapılarını 1 Ocak 2023'e kadar kurarak ilgili tapu müdürlüklerinin kullanımına sunacaklar.

Belediye Gelirleri Kanunu'na eklenen yeni maddeyle birlikte ise iş yapma kolaylığı reformları kapsamında birleştirilen bazı inşaat izinleri prosedürlerine bağlı olan harçlar, bedel ve ücretler de yapı ruhsatı başvurusu ile bir seferde ödenebilecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna eklenen yeni maddeye göre, su ve kanalizasyon durum belgesi ile bağlantı ve iştirak talebinin inşaat ruhsatı başvurusu ile birlikte yapılması halinde, İSKİ tarafından yıl içinde belirlenen su ve kanalizasyon durum belgesi ücreti ile bağlantı ve iştirak bedeli hesaplanarak ilgili belediye tarafından alınacak. İlgili belediye tarafından tahsil edilen su ve kanalizasyon durum belgesi ücreti ile bağlantı ve iştirak bedeli, tahsil edildiği günün akşamına kadar mahsuba konu edilmeden İSKİ’nin hesabına aktarılacak.

Karayolları Trafik Kanunu'nda gidilen değişiklikte, motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarında düzenleme gerçekleştirildi. Bu tazminatlardan değer kaybı tazminatında aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınacak.

Destekten yoksun kalma tazminatı, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak oluşturulan hayat tablosu ve zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında yüzde 2'yi geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı temel alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak hesaplanacak.

Devamlı sakatlık tazminatında, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu ve zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında yüzde 2'yi geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı ve sürekli sakatlık oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak hesaplanacak. Bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenecek.

Yasayla zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında kalan hususlara da ekleme yapılıyor. Buna göre, destekten yoksun kalan hak sahibinin, destek şahsının kusuruna denk gelen tazminat talepleri; gelir kaybı, kar kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti gibi dolaylı zararlar; hasar sebebiyle trafikten çekme veya hurdaya çıkarılma işlemi görmüş araçların değer kaybı tazminatı talepleri zorunlu mali sorumluluk sigortasında yer almayacak.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri ile aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin ve terör ve sabotaj eyleminde yer alan kişilerin uğradıkları zararlara ilişkin talepler de zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamının dışarısında yer alacak.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan gelir kaybına ilişkin ödemelerde, sigortacının Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı sorumluluğu varsa bu sorumluluk sigortacının kendi sigortalısının kusuru oranında devam edecek.