Haberler
Giriş Tarihi : 13-09-2021 16:49   Güncelleme : 13-09-2021 18:34

Kuran Kursu Hocası Baldızına Attığı 'Duygusal' Mesajlar Nedeniyle Memuriyetten Atılmıştı: Danıştay Kararı Bozdu

Danıştay, baldızına attığı "duygusal bazı mesajlar" nedeniyle memuriyetten atılan Kuran kursu hocası hakkında verilen kararı bozdu.

Kuran Kursu Hocası Baldızına Attığı 'Duygusal' Mesajlar Nedeniyle Memuriyetten Atılmıştı: Danıştay Kararı Bozdu

Bir Kuran kursu hocasının baldızına sosyal medya üzerinden "duygusal bazı mesajlar" attığını tespit eden Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçmiş ve personelin iş akdini feshetmişti.

Kuran kursu hocasının dava ettiği karar İdare Mahkemesi tarafından "davacıya isnat edilen fiiş, her türlü şüpheden uzak, somut ve inandırıcı delillerle desteklenmediği" gerekçesiyle bozulmuştu.

İdare Mahkemesi'nin kararını temyiz eden Bölge İdare Mahkemesi ise Kuran kursu hocasının davranışlarının İslam törelerine uygun olmadığı gerekçesiyle İdare  Mahkemesi'nin kararını kaldırdı.

Danıştay'ın Kararı

Bölge İdare Mahkemesi'nin kararını temyiz eden Danıştay 12. Dairesi'nin kararında ise şu ifadelere yer verildi:

"Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca, atanmalarında dini öğrenim şartı esas alınan alanlarda görev yapan personelin; 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinin (B) bendinin 2. alt bendi ile aynı Kanun'un 98. maddesinin (b) bendi uyarınca Yönetmelikle aranılan 'itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu' şeklindeki ortak nitelik şartını kaybettiğinden bahisle görevine son verme işleminin tesisi için, 'İslam törelerine uygun olmayan bir eylemin bulunmasının' yanında, diğer bir şart olarak 'bu eylemin çevresinde bilinir olması' gerektiği, ancak bu iki şartın birlikte gerçekleşmesi durumunda ilgilinin görevine son verilebileceği açıktır.

Uyuşmazlıkta, davacının soruşturma sonucu tespit edilen eylemlerinin islam törelerine uygun olmadığı tartışmasız olmakla birlikte; bu eylemlerinin aile içinde bilindiği; davacının görev yaptığı ilçede bulunan Kur'an Kursu ve çevresinde bilinmediği, davacıya atfedilen gayri ahlaki fiil ve davranışlara yönelik, görgü ve bilgiye dayalı tanık anlatımının bulunmadığı, söz konusu fiillerin alenileştiğine, mesleğine ya da sosyal çevresine yansımalarının olduğuna dair bir bulgunun olmadığı; dolayısıyla davacının eylemlerinin çevresinde bilinir olduğu hususunun, her türlü şüpheden uzak, kesin ve somut delillerle ispat edilemediği anlaşıldığından, anılan eylemleri nedeniyle davacının görevine son verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunun kabulüne, kararın kaldırılmasına ve davanın reddine ilişkin temyize konu ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdare Dava Dairesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır."