M. Bahadırhan Dinçaslan
Giriş Tarihi : 10-12-2020 15:20
Güncelleme : 10-12-2020 15:47

Türk Edebiyatı mı Türkçe Edebiyat mı?

Asırlar önce kuzey ormanlarından önce Altay dağlarına, sonra “bozkır”a yayılan Türklerin tuhaf bir dili vardı. Yüksek bağlamlı bir kültüre sahip oldukları aşikar bu çekik gözlülerin kültüründe, demek, bir vakaya şahit olmak ile onu duymuş yahut tahmin etmiş olmak arasında fark vardı ki, iki çeşit geçmiş zaman kullanıyorlardı. Bugün anadili Türkçe olanların zihninde, beyninde olaylar bu iki kategoriye göre tasniflenir. Bir meseleyi inkar etmek için mesela, “onu ben mi demişim?” deriz – “onu ben mi dedim?” demekten daha güçlü bir inkar argümanıdır, iddianın rivayet silsilesini şüpheli kılar. (Bu yüzden dikkat edin, İslamcı molla taifesi –mış ekini kullanmaktan kaçınır, -di ekini kullanarak rivayet anlatırlar. Yine, kişisel gözlemimdir, Çerkes, Hemşin ve Rum kökenli olup birkaç nesildir Türkçe konuşsalar da tecrit içinde yaşayan toplulukların mensuplarının –mış ekini çok az kullandıklarını fark ettim.) Bunu yapabilmek için yalnızca gramer kuralını öğrenmeniz yeterli değildir, zihninizde bu kategorilerin oluşması gereklidir. Yani, dil düşünce tarzını etkiler.

Şu sıralar bir tartışma gündemde – Türkçe Edebiyat mı, Türk Edebiyatı mı? Türkçe edebiyat denmesi gerektiğini savunanlar bir dizi argüman sıraladılar, sonuncusu Irvin Cemil Schick oldu. Şunun altını çizmek lazım, Türkçe Edebiyat denmesi gerektiğini savunanlar her ne kadar “ırkçılık-milliyetçilik-dışlayıcılık”tan kaçındıklarını söyleyip dik alasını yapsalar da, karşı argümanlar zayıf. Vatandaşlık bağı vs. üzerinden birkaç argüman gördüm, ancak yeterli değil. Bu meseleyi bütün yönleriyle ele almak gerekiyor. (Bu arada Schick’in Türkiye Türkçesinden bahsetmesi hoşuma gitti, o yüzden kendisini muhatap alarak yazıyorum. Malum olduğu üzere biz Turancılar başka yurtların Türkleri söz konusuyken kendimize Türkiyeli, dilimize de Türkiye Türkçesi deriz.)

Farklı etnik yahut milli kökenlerin hakim yahut popüler milletin dilini kullandığı durumları incelemekle başlayalım. Birinci vaka, göçler ve fetihler çağında fatih milletin dilinin yaygınlaşmasıdır. Lehçeler (ve Latince başta olmak üzere bazı dillere dair malumat kırıntıları) dışında teferruatıyla bildiğim tek yabancı dil olan İngilizcenin tarihinden örnek verecek olursak, Keltik bir dilin ve lehçelerinin hakim olduğu Britanya’da, fatihlerin izini dil üzerinden sürmek mümkün olmanın yanında ilginç ve eğlencelidir. Evvela, Keltçenin modern İngilizcede bir substratum dil olarak tesir sahibi olduğuna dair iddialar (ve deliller) var. Yani, İngilizcenin arkaik halinin baskın Cermenik doğasını değiştiren, başkalaştıran Keltçedir. Fatihlerin dilini yarım yamalak öğrenen fethedilmiş halkın kalabalığının bir süre sonra bu yarım yamalaklığı standartlaştırması gibi düşünün. (Kuzey Afrika Arapçası böyledir.) Keltleri fetheden Cermenik Anglo-Saksonları takiben Viking (Norse diyelim biz buna) istilası da, özellikle yer isimlerinde ve Kuzey İngiliz ağızlarında izler bırakır. İngiltere haritasına bakan biri, Vikinglerin hakimiyet kurduğu yerlerle Anglo-Sakson bağımsızlığını muhafaza eden yerleri, hatta çok uzun süre Keltik kimliğini muhafaza eden yerleri yer isimlerine bakarak ayırabilir. (-by ile biten bölgeler, mesela, Nordik egemenliğin hatırasıdır.) Sonraları gelen Normanlar, bir tür Fransızca konuştukları için, dilde yine izler bırakırlar: Normanlar egemen sınıf olduklarından dananın adı İngilizcedir, dana etinin adı Normanca. Zira danayı İngiliz güder, etini Norman yer.

İkinci vaka, bugünlerde bazı Türk yazarların da yaptığı gibi, popüler yahut geçer akçe olan dilin öykünme ya da zaruret nedeniyle kullanılması. Yani Ortaçağ Avrupa’sında bir edip bir şeyler yazacaksa bunu Latince yazacaktır; 11. Yüzyılda yaşamış bir Oğuz ise ya Hakaniye lehçesinde, yani modern Uygurcanın atasında, ya da Arapça yazacaktır. (Şiir yazıyorsa, Farsçayı da eklemek lazım.)

Üçüncü vaka, modern kolonicilik dönemi. Bu yarışta “geri kalmış” toplulukları kolonileri altında tahakküm altına alan milletler, zorla ya da doğal olarak, dillerini buralarda konuşulur kıldılar. Bu farklı neticeler verdi: Latin Amerika’da, mesela, dil İspanyolcadan farklılaştı (ancak gördüğüm kadarıyla en meşhur Latin Amerikalı edipler modern İspanyolca ile sorunsuz anlaşılacak eserler kaleme alıyorlar) ve ayrı kimlikler doğdu. Ruslar tarafından kolonize edilen Asya’da, mesela, Aytmatov bu yüzden eserlerini Rusça kaleme aldı. Ancak bu topluluklarda dil “resmi dil”den çoğu zaman ayrılır – Arslanbek Sultanbekov’un 2000’li yıllarda yazdığı “Moy Karavan” isimli Rusça şarkıda, mesela, standart Rusça tonlamalar yerine, hece ölçüsüne uygun hissi veren Nogay usulü bir tonlama vardır.

Şimdi bu vakaları tek tek sınayalım. Birinci vaka, İngilizcede çok belirgin olsa da bütün dillerde vardır. Norman kökenli sözcüklerle yazılmış bir dizeyi gördüğümüzde, mesela, bu kelimelerin menşei Normanca diye Norman edebiyatı diyemeyiz. (Bu yüzden Osmanlıca da Türkçedir. Osmanlı Türkçesidir, saray Türkçesidir, bir dönemin yazışma Türkçesidir.) Yahut “İngiliz diye bir şey yoktur” demek de yanlış olur – bütün diller en iptidai dönemlerinden itibaren böyle etkileşimlere girerler. Demek İngiltere’de yaşayan ve dilinin tarihi sürecinin ürünlerini ayırt etmeden kullanan bir İngiliz bu dille bir şeyler yazdığında bu “İngiliz Edebiyatı”dır, bu konuda herkes hemfikir olacaktır sanırım.

Çok az dilin yazı dili kaidelerinin oturmuş olduğu çağlarda, zaruret insanları farklı dillerde yazmaya sevk etmiştir. Yukarıdaki örneklerden hareketle, mesela, Oğuz lehçesinin yazı dili oluşmamıştır, neyi nasıl yazacağınız belli değildir; dönemin yazı Türkçesi Çağatay lehçesi olduğundan, bu dille yazılıp çizilir. (Ruslar Türkistan’ı parçalayana dek bu böyleydi.) Yine, sözgelimi Macarca yazı dili çok sonraları oluştuğundan, Macar Kralları Latince fermanlar çıkarırlardı. Bu döneme ne diyeceğiz? Gence’den Farsça yükselen bir çığlık, mesela: “Peder mer peder mera Tork bud / Der niru her yek yeki gorg bud” Benim atalarımın hepsi Türk idi, her biri birer kurt idi… Bunu söyleyen Nizami Fars edebiyatı mı yapıyordur, Farsça edebiyat mı yapıyordur, yoksa etnisitesinden ötürü bunu Türk edebiyatına mı dahil etmeliyiz? Öyle ya, işin şu boyutu da var: Newton eserini Latince kaleme almıştı. Bilime yaptığı katkı, İngilizlerin katkısı mıdır, yoksa Latinlerin mi?

Üçüncü vaka? Arslanbek örneği, özellikle ayrışır, zira bölgedeki Kozak edebiyatına benzemez. Kozak Rusçası, birinci vakada olduğu gibi doğal seyir içinde Kafkasya’dan, yani Türkçe, Çerkesçe, Çeçence ve diğer dillerden kelimeler, yapılar alarak gelişmiştir. Fakat Arslanbek bir koloni şairidir, Schick’in örnek verdiği Frantz Fanon gibi.

Konuyu biraz dağıtalım. Francisco Tarrega’nın Capricho Arabe’si sözsüz bir beste. “İspanyol mu, İspanyolca mı” sorusunu sormak imkansız – fakat eser açıkça Arap-Endülüs ezgilerini kullanıyor; adından da anlaşılacağı üzere. Farklı bir kültürden etkilendi, motif ödünçledi diye İspanyol kültüründen çıkacak mı? İspanyol icralı Arap ezgisi mi diyeceğiz? Arapların edilgen bir şekilde bir dehaya ilham olmak dışında bu işte hiç katkıları yokken?

Büyük Sinan, Koca Sinan etnik açıdan bir Ermeni’ydi. “Ermeni kimliği”ni devşirildikten sonra ne kadar taşımıştır, dışa vurmuştur bilinmez (zira devşirmenin bir diğer adı “Türk’e vermek”ti), ancak Sinan’ın eserleri Ermeni eserleri midir? Yahut kubbe tarzı İran coğrafyasından çıktığı için İrani mi diyeceğiz? Biz kubbeyi doğrudan İranlılardan değil, Bizans’tan aldığımız için Roma eseri mi?

Şimdi hükümlerimizi verelim. Birinci vakada bir tartışma yok gibi, geçiyoruz. İkinci vakada, “edebiyat” söz konusu ise, telif ücretini kullanılan dilin hanesine yatırmamız gerekir: Edebiyat doğrudan dil meşgalesidir, dil meselesidir. Dolayısıyla Farsça yazan bir Türk, Farsça edebiyat yapmıştır. Latince yazan bir Alman; Latince. Pekala Fars edebiyatı mı, Latin edebiyatı mı? Yoksa Farsça edebiyat mı, Latince edebiyat mı? Fars Edebiyatı ve Latin Edebiyatı, zira o Türk, dili kendince başkalaştırmamış, dilin sahibi olan Farsların kaidelerine uyarak, onların izinden giderek, onların çerçevesinde “dili güzel kullanarak” edebiyat yapmıştır sadece. Latin gibi ölmüş diller söz konusu olunca iş biraz çetrefilleşiyor: Romans Dillerini doğuran, Roma sonrasında hala bu dilde edebiyat yapılması ve yerel ağız özelliklerinin git gide yazı dilinde kendilerine yer bulmasıydı. O yüzden, yapılan “Ortaçağ Latin Edebiyatı”dır, ancak Roma edebiyatı değil: Roma çoktan yıkılıp gitmiş, ancak Latince konuşan kitleler kalmış, başka dillere evrilme arefesinde Roma’nın klasik Latincesinden farklılaşmış bir dil kullanılmıştı. Bu dillerde üretilen bilimsel eserler söz konusu ise, iş değişir: Yapanın etnisitesi ve tabiiyeti daha önemlidir. Mesele dil meselesi değildir zira; hangi toplum o yüksek düşünürü bağrından çıkarmışsa, eğitmişse, ona imkan sağlamışsa, eserini hangi dilde yazmış olursa olsun, telif hakkı o topluma aittir. (Bu bakışla sanatın ötesinde, insanlığa katkısıyla Sinan da, Türklerin hanesindedir.)

Üçüncü vakada, dili değiştirme, dönüştürme var – dilin asıl sahiplerinden alınan mayayla başka tür bir ekmek yapılıyor. Burada “Frankofon Edebiyat”, “Anglofon Edebiyat” demek mümkün. Bunda bile, kıstas dilin içeriği, farklılığı ve dönüşümüdür: Adam istediği kadar koloniyalizm düşmanı olsun, eğer kusursuz bir Fransızcayla yazıyorsa, hatta Fanon gibi kusursuz Fransızca konuşmak isteyen zencileri eleştirse bile, yaptığı Fransız edebiyatıdır.

Şu halde asıl argümana gelelim. “Türkiye’de Türkçe edebiyat yapan herkes Türk değil, bu yüzden Türkçe Edebiyat denmeli.” Evvela, Farsça yazan Türk şaire baktığımız gibi bakmalıyız: Dili, etnik kökeninin getirdiği usullerle farklılaştırıyor, bildiğimiz Türkçenin mayasından bambaşka bir ekmek yapıyor ve bu da lezzetli oluyor mu? Yoksa “Türklerin Ülkesinde”, “Türklerin Dili”ni kullanarak, “Türklere” mi hitap ediyor? Eğer bu ikincisiyse, bu zatın yaptığı basitçe “Türk Edebiyatı”dır; edebiyatının içeriği Türklere sövmek dahi olsa. Her şeyiyle Türklere ait, Türklerin terekesinde olan bir edebiyatı, sırf uygulayıcılarının menşei farklı diye, neden “Türkçe” olarak adlandırmak zorundayız? (Bu terekedeki yabancı menşeli unsurların “yerli ve millileşmesi” bahsini birinci babda kapatmıştık) Etnik menşeleri bu hususta hiçbir etki taşımıyor, hiçbir anlam ifade etmiyorken hem de?

Zannediyorum asıl amaç, “Kürt bölgesi” olarak adlandırdıkları bölgeyi “Türkler tarafından kolonize edilmiş bir bölge” olarak sunmaktır. Sorun şu ki, Kürtler yaşadıkları yerlere “Türklerle beraber hatta Türkler sayesinde” geldiler – Türkler “otokton yerli Kürtler”i medeniyet getirme iddiasıyla kolonize edip sömürmüş değiller. Hatta, Kürt göçerleriyle Türkmen göçerleri çoğu zaman birlikte “taifeler” oluşturdular, hem birbirlerinin gözünde, hem Osmanlı’nın gözünde. Hal böyleyken, kendine benzeyen münhasır “Türk-Kürt” hikayesini, İngiltere-Hindistan hikayesi olarak okumak saçmalıktır.

Etnik kökenin edebi açıdan hiçbir anlam ifade etmediği, dolayısıyla etkisiz eleman olduğu bir hususta, sırf başka etnisitelerden (olduğu iddia edilen) insanlar Türkçe yazıp çizdiler ve edebiyat yaptılar diye, “Türk Edebiyatı” ifadesinin rafa kaldırılmasını savunmak, edebi yahut bilimsel bir tartışma değil, politik bir tartışmadır. Ha, bundan rahatsız olan zatların “benim yaptığım edebiyat Türkçe edebiyattır, Türk edebiyatı değildir” demesine itirazım yok; zira her edibin kendi tarzını, konumunu tespit ve ilan etme hakkı vardır. Ancak kendisinden öte, kamusal bir boyutta böyle bir taleple gelmek için, politik olmayan, bilimsel ve mantık çerçevesinde argümanlarla gelmesi gerekir – ırkçılıktan kaçınacağım diyerek sürekli etnik tansiyon yaratmaya çalışan anlayış da ayrıca şayan-ı dikkattir.


M. Bahadırhan Dinçaslan

NELER SÖYLENDİ?
@
M. Bahadırhan Dinçaslan

M. Bahadırhan Dinçaslan

DİĞER YAZILARI Türk Milliyetçiliğinin Sahipliği Kavgası: Hudutsuz Namussuzlar 05-09-2021 13:39 Bir Komplo Teorisi: LGBT Kampanyasının Ekonomisi 27-08-2021 11:58 Afgan Anayasası Nasıl İflas Etti? 16-08-2021 14:24 Taş Kesilmek: Bir Savruk Hasbıhal 09-08-2021 11:05 Türk Milliyetçiliğinin 7 Temel Meselesi 27-07-2021 12:04 Derin Devlet Meselesine Farklı Bir Bakış 16-07-2021 11:39 Şort Giydi Diye Ağlatılan Kız ve Davarlar 06-07-2021 13:27 Türk Aile Yapısı ve Anonimleştiren Cemaat 02-07-2021 14:31 Sokakta Köpek Olmaması Gerektiğini Bilallere Anlatmak 30-06-2021 19:13 Kutsallar ve Domuzlar: İslamcılığın Sekülerleşmesi 28-06-2021 11:29 Milli Şairimiz Kimdir? 21-06-2021 23:38 Sen Hiç Milliyetçiye Benzemiyorsun 09-06-2021 20:48 Yakın Dosta Kredi Çekmek: Yalnızlar Ülkesi Türkiye 07-06-2021 01:25 Batı’yı Aydınlatmak: Yeliz’in Dedesi ve Erbaş’ın Zırvaları 04-06-2021 12:23 Faydalı Kilisenin Papazından 7 Ölümsüz Oyun Önerisi 24-05-2021 14:37 Sorusuz Bir Toplum: Kadim Cevaplarla Yetinmek 23-05-2021 14:30 Muhaliflerin Ümidini Baltalamak – Bir Seküler Günah 11-05-2021 12:38 Neden Milliyetçiyiz – Bir Nutuk Taslağı 02-05-2021 16:10 Türk Usulü İslam Arayışına Dair Birkaç Not 29-04-2021 01:31 Faydalı Kilisenin Papazından Mitoloji Kitapları Seçkisi 20-04-2021 22:51 12 Nisan Şakası(!) ve Mizah Üzerine 12-04-2021 21:49 Türk Esirlerine Yardım Eden Bir Uygur'un Düşündürdükleri 04-04-2021 23:44 İbne LGBT Olunca 29-03-2021 16:53 Milliyetçi Siyasetin Geleceği: Özdağ ve Kuracağı Parti 21-03-2021 00:01 Büyük Adam Yaratamamak: Neden Bu Haldeyiz? 12-03-2021 15:32 Azgın Milliyetçilik: İnfial Yaratan Şiddet Olayları ve Milliyetçilik İlişkisi 07-03-2021 14:34 Eyam’dan Eyyamcılığa: Salgın Tedbirlerinin Bitmesi Gerekliliğine Dair 05-03-2021 12:43 Trrrummm Tiki Tak - Makinalaşmak: İnternet Çağının Hafızasız Yığınları 28-02-2021 19:39 Bir Kitap Nasıl Basılıyor? 19-02-2021 20:55 Şeriatçılar Ay'a Gidebilir mi? 15-02-2021 14:26 Samimi İslamcılar ve Yapmacık Muhalifler: Bir Eleştiri Yazısı 11-02-2021 14:12 Boğaziçi Olayları ve Makul Vatandaş: Ya-Ya Kamplarına Mecbur Muyuz? 08-02-2021 02:51 Bir Polis Yazısı 03-02-2021 22:49 Turan Hayal Midir - II 24-01-2021 23:53 Qanon: Bir Siber-Kültün Portresi 22-01-2021 01:39 Şimşirgil'in Cevabına Cevap 17-01-2021 15:39 Sosyal Medya: İnternetin Poposunun Rengi 10-01-2021 16:40 ABD'den Türkiye'ye İki Kamplı Siyaset 08-01-2021 11:37 Sümüklü Sıpalar ve Medya Sansürü 06-01-2021 16:33 Teröristsin Teröristim Terörist 05-01-2021 21:03 Nazım Dişe Dokunur mu IV: Şiir İnsanların Umrundayken 28-12-2020 10:37 Bayburt’un Acı Serencamı – Türk Kültüründe İçkinin Yeri ve Önemi 23-12-2020 21:23 Türk Milliyetçiliği Gözünden Mevlana 22-12-2020 11:10 Kuzgun - The Raven 20-12-2020 02:56 7 Güzel Ressam 13-12-2020 01:14 Türk Edebiyatı mı Türkçe Edebiyat mı? 10-12-2020 15:20 Türk Milliyetçileri Kime Oy Verecek? 09-12-2020 13:06 Nazım Dişe Dokunur mu III: Bohemya’dan Bürokrasiye 09-12-2020 00:47 Nazım Dişe Dokunur mu II: Alt-Kültürün İçyüzü 06-12-2020 18:55 Nazım Dişe Dokunur mu I: Şiir Nasıl Gözden Düştü? 05-12-2020 15:31 Mustafa Öztürk'le Dayanışma: Rafızi Olma Hürriyeti 03-12-2020 16:20 Etimoloji: Mihrap, Feriştah, Kalak, Gerekmek 27-11-2020 12:37 CHP’den Atsız Parkı yahut Alevilik Ali’yi Sevmekse Biz de Aleviyiz 19-11-2020 15:34 İyi Şiir Üzerine 17-11-2020 15:51 Batı'ya Ağıt 15-11-2020 23:01 Azerbaycan Sahada Kazandı – Masada Kaybetti – mi? 11-11-2020 13:42 Onlar Kalabalık, Biz Yükseğiz - II 09-11-2020 13:32 Karabağ'dan Turancılık Dersleri 08-11-2020 18:46 Onlar Kalabalık, Biz Yükseğiz - I 04-11-2020 21:17 Eşit Değiliz: Demokrasi ve Alt-İnsana Dair 02-11-2020 14:29 İfade Özgürlüğü: Karikatür Çizme Hürriyetine Dair 27-10-2020 15:08 Alt-İnsanın Müziği: Rap 23-10-2020 12:38 Türk Milliyetçilerini Bekleyen Kavga 18-10-2020 23:58 Anayasa Mahkemesi Tartışmasından Kadir Şeker’e: Devlet Kabadayılığı 14-10-2020 12:36 Etkili Hitabet Sözlüğü IV – Türkçenin Sırları 09-10-2020 11:53 Türk’ü Teoriye Hapsetmek 06-10-2020 13:55 Türk Milliyetçileri Neden Dağınık 29-09-2020 13:22 Etkili Hitabet Sözlüğü III – Etkileyici Metin Örnekleri 28-09-2020 12:39 Etkili Hitabet Sözlüğü II – Retoriğin Teorisi 24-09-2020 11:22 Etkili Hitabet Sözlüğü I – Retoriğin Sırları 22-09-2020 11:52 Mitolojiden Beslenmek: Arthur mu, Beyrek mi? 21-09-2020 10:52 Ne Gereği Var Gülüşü 17-09-2020 12:44 Dini Çıkarırsan Geriye Ne Kalır? 16-09-2020 10:35 Koydu, Koyduk, Koyarız: Koyunların Milliyetçiliği 15-09-2020 11:13 Elini Sallasan Elli Hassasiyet 14-09-2020 14:35 Türk Kaşarı: Halkımızın Bir Bölümünün Değerleri 07-09-2020 14:02 Köpekbalıklarının Türkiye'si 31-08-2020 13:05 Ölüm Orucu: Devletin Temelinde Bir Dinamit 30-08-2020 00:00 Dış Türklere Rağmen: Turancılığın Zırvaları(!) 27-08-2020 14:36 Türk Milliyetçisi Nasıl Bir Demokrasi İster? 23-08-2020 17:53 Örs, Çekiç, Kılıç: Rock ve Siyaset 17-08-2020 15:52 Hasbıhal XI: İngiliz-Amerikan Şiirlerinden Seçmeler 13-08-2020 23:11 Bedevinin Şerrinden Atatürk’e Sığınmak 04-08-2020 16:58 Hasbıhal X: Coleridge ve Kubilay 30-07-2020 00:40 Dosya: Gençler Dinden Neden/Nasıl Çıkıyor? 28-07-2020 18:17 AKP'yi Alkışlayarak Yıkmak 14-07-2020 14:47 Microtargeting: Kapıda Bekleyen Devrim 08-07-2020 15:54 Türk Milliyetçiliğinin Ekonomi-Politiği: İnsan Fıtratı ve Orta Sınıf 06-07-2020 15:58 Ziya Selçuk’a Kapalı Mektup 24-06-2020 22:26 Haydi Irkçılık Yapalım 21-06-2020 17:04 Muhalif Mevzilerde Canavarlaşma Problemi 16-06-2020 23:26 Faydalı Kilisenin Papazından 20 Makale Önerisi 14-06-2020 15:13 Zihin Jimnastiği: Polonya Türkiye Hattı 08-06-2020 20:58 Türk Kime Denir 27-05-2020 19:54 Bella'nın Kısa Donu 22-05-2020 21:02 Barnabas İncili: Bir Zırvanın Anatomisi 19-05-2020 20:21 Benim Seküler Milliyetçi Kardeşim… La Tahzen! Ve Düşmanım: Hele Bir Oku… 20-04-2020 20:23 20 Yaş İhtiyarları ve 30 Yaş Gençleri 16-04-2020 19:08 Sinanoğlu: Eternal Sunshine of the Spotless Türkçe 14-04-2020 18:33 Salgın ve Ekonomi: Kara Vebadan Sonra 12-04-2020 20:15 Türkçülüğün Farzı: Zengin Olmak 02-04-2020 21:26 Turan Hayal midir? 26-03-2020 15:25 Rus Gribinden Çin Virüsüne: Salgınlar ve Toplum 23-03-2020 14:28 Seküler Milliyetçilik: Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi 19-03-2020 19:59 Korona Salgını ve Milliyetçilik 17-03-2020 20:55 Siyaset ve Ahlak: Mülahazalar, Gözlemler ve Beddua 11-03-2020 20:17 Türkçü Feminizm: Başörtüsü Tartışmaları ve Birtakım Öneriler 02-03-2020 20:19 Şehitlerin Ardından Gülenlere Dair Küfür İçermeyen Bir Yazı 01-03-2020 18:17 Vahşi Doğu’nun Kovboyu: Kadir Şeker 12-02-2020 19:58 Sosyal Medyanın Korona Virüsü: İlginç Bilgi 09-02-2020 20:00 Türk Milliyetçiliğinin Ekonomi Politiği – Çare Kapitalizm 02-02-2020 15:53 Devlet Fetişi ve Deprem 26-01-2020 20:02 Gidecekler… Ya Sonra? 21-01-2020 20:39 Din mi Kültürü Etkiler, Kültür mü Dini Etkiler? 16-01-2020 14:43 İki Parti Kıskacında Milliyetçiliğin Geleceği 15-01-2020 19:58 Bozkır Hikayeleri: Türk Çocuğuna Bir Hediye 13-01-2020 14:24 Erkeklerin Aşk Acısı ve Bir Kadın Olarak Milliyetçilik 10-01-2020 18:00 Türk Ocağı’nda İncir Ağacı 03-01-2020 22:52 Yerli Otomobilin Gözleri 28-12-2019 19:57 Kutsal Kitabın Stratejisi – Tapınakçı Altınları 26-12-2019 15:09 Mansur Başkana Bir Ankaralı Mektubu 23-12-2019 14:27 Bizden Neden Bir Halt Olmaz 18-12-2019 20:14 Samimiyetinizi Seveyim 17-12-2019 19:59 Britanya Seçimleri: Yeni Sağ-Sol Savaşı 13-12-2019 23:54 İntihar Ediyorum – Lütfen Bu Yazıyı Okuyun 09-12-2019 18:30 Ali Babacan Ne Dedi 26-11-2019 23:32 Dinin Adamından Uzak Dur 25-11-2019 17:59 Milliyetçileri Silahlandırmak 18-11-2019 18:23 10 Kasım'da Dikilmek 11-11-2019 15:55 Medeniyet Fay Hattına Kurulur 04-11-2019 17:59 İmamoğlu ve Yavaş: İki Başkana Dair Bir Analiz 27-10-2019 17:58 İmkansız Muhafazakarlık ve Muhalefet 10-10-2019 15:04 Gönülleri Birleşenlere Bir Davet 10-10-2019 14:56
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA